Hankkeet

Kuivajoen alajuoksun kehittäminen, vaihe 2

Osakaskunta tulee teettämään ja valvomaan em. projektin toimenpiteet 1- 4 viimeistään lokakuun 2023 loppuun mennessä. Hankkeen budjetti on 64 855 €, josta tuen osuus on 50 %.

1. Kuivajoen alajuoksun väylän kivien ja lietteiden poisto

Poistetaan väylältä veneilyä haittaavat kivet ja sinne vuosien aikana kertyneet maamassat ja lietteet. Toimenpide mahdollistaa turvallisen veneilyn jatkumisen väylällä. Tarkoituksena on saattaa väylä sellaiseen kuntoon, että se voidaan hyväksyä viralliseksi veneily väyläksi. Suoritusajankohta kevät/kesä 2023.

2. Kuivajoen jokisuun länsirannan (Varvinkarin) veden virtaaman ja veden laadun parannus

Hankkeessa parannetaan veden vaihtumista rakentamalla toimivat virtausaukot Varvinkarin pohjoispäähän sekä poistetaan alueelle kertynyt normaalivirtausta estävä kivimassa. Lisäksi hankkeessa toteutetaan siimapalpakoiden ja ulpukoiden haraamista/niittoa. Suoritusajankohta kevät/kesä 2023.

3. Kaikkolanrannan aallonmurtajan parantaminen

Suoritusajankohta talvi 2022 / kevät 2023. Toimenpiteet on jo aloitettu. Kaikkolanrannan satamassa kunnostetaan vain aallonmurtaja, jonka mittoihin ei kosketa, vaan siitä tehdään käyttökelpoisempi viedä veneet vesille ja lastata vene aallonmurtajan päältä. Myös kiviä poistetaan turvallisuuden parantamiseksi satama-alueelta.

4. Vuolunsaaren tekeminen osaksi kalastuspoolia

Suoritusajankohta talvi 2022 / kevät 2023. Kalastuspooli tarkoittaa aluetta, joka suunnitellaan ja toteutetaan virkistyskalastajia varten. Vuolunsaareen tulee tulistelupaikka, paikkaan sopivat kalusteet ja se muotoillaan siten, että siihen on helppo rantautua

Kaikille toimenpiteille on haettu viranomaisilta asianmukaiset luvat. Jos osakasta kiinnostaa asiat tarkemmin, niin lisätietoa saa laittamalla asiasta kysymyksen sähköpostilla osoitteeseen: kuivaniemen.osakaskunta@gmail.com, jolloin voimme vastata kysymykseen ja välittää sen myös kaikille muillekin osakkaille.

Havainnekuva Kaikkolanrannan sataman poolalaiturista

Kotalahti kuntoon suunnitteluhanke

Hanketta koordinoi Iin kunta ajalla (09.02.2022 - 31.3.2022), budjetti 26 540 €, tuen osuus 100 %.

1. Kotalahden ja Kuivajoen alajuoksun alueen vesitalousluvan valmistelu

Tavoitteena on saada vesiluvat molemmille alueille toimenpiteiden suorittamiseksi

2. Kotalahden videokuvaukset, kaikuluotaukset, ja veden virtaaman mallintaminen tilanteessa, jossa tehdään kulku-ura Iso Paskaleton ympäri

Tavoitteena on saada selville voidaanko virtaamaa em. toimenpiteillä parantaa vai ei. Tärkeintä olisi saada estettyä alijäähtyneen veden tulo kalojen talvisäilytysalueelle. 

3. Sedimenttinäytteiden ottaminen ja analysointi

Sedimenttinäytteillä varmistetaan että mahdolliset ruoppaukset ovat turvallisia eikä epäpuhtauksia alueilla esiinny.