Hallinto

Kuivaniemen Osakaskunnan

OSAKASTEN KOKOUS

Pidetään Kuivaniemen nuorisoseuran talolla 27.4.2019 klo 12:00 alkaen.

Ilmoittautuminen kokoukseen ja valtakirjojen tarkastus klo 10.00-12.00. Kokoukseen ilmoittautuvalla henkilöllä tulee olla henkilötodistus ja edustamansa osakastilan tiedot mukanaan.

ESITYSLISTA

1. § Avaus

2. § Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. § Kokouksen sihteerin valitseminen

4. § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5. §   Kokouksen ääniluettelon vahvistaminen

6. §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

7. § Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

8. § Ajankohtaista asiaa

 • IHN tilanne ja luonnonkalanäytteiden kerääminen, Perttu Koski, Ruokavirasto
 • Kirjolohien kasvatussuunnitelmat, Timo P. Karjalainen, Laitakarin kala Oy
 • Vesiensuojelun yleissuunnitelman laatiminen Kuivajoen Oijärven alapuoliselle valuma-alueelle, Elisa Puuronen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
 • Selvitys lohikalojen ja nahkiaisten kutupaikkojen riittävyyden, niiden kunnon sekä kutupaikkojen kunnostamis- tai lisäämistarpeen selvittämisestä Kuivajoessa, Janne Partanen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

9. § Toimintakertomus 2018

10. § Vuoden 2018 tilit ja toiminnantarkastajan lausunto

11. § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

12. Osakaskunnan jäsenten vuosikokoukselle esittämien kysymysten käsittely

− 9 kpl, kts. liite 1.

13. § Päätetään edellisen vuoden ylijäämän käytöstä

14. § Pyydysmaksuista päättäminen

Hoitokunnan esitys:
Merialueen verkkomerkit max 8 kpl x 4€/kpl = 32 €
Viehe- ja perholupa 15€/kausi
Lippolupa 10€/kausi
Ravustuslupa 4€/kpl (vain paikkakuntalaisille, rapuruton takia

15. § Kalastuksen järjestäminen

 • Hoitokunnan esitys: Kiinteät pyyntipaikat myydään huutokaupalla, lähtöhinta 25€, pienin korotus 5€. Rahastonhoitaja laskuttaa pyyntipaikat. Pyyntipaikoista rauhoitetaan Pankinjuoni. Huutokaupassa myymättömät paikat voi lunastaa 50€/paikka. Kiinteisiin meripyyntipaikkoihin voi laittaa paikan vuokraaja myös muun pyydyksen kalastuslain ja -asetuksen mukaan

 

Tauko, jonka aikana huutokaupataan pyyntipaikat

 

16. § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019

 • Hoitokunnan esitys:
  -puheenjohtaja 1000€/vuosi
  -sihteeri/rahastonhoitaja 1000€/vuosi
  -hoitokunnan jäsenten ja kokousedustajien kokouspalkkiot 50€/kokous
  -kalastuksen valvonta 15€/h
  Toiminnantarkastajien palkkio laskun mukaan ja matkakorvaukset valtion matkustussäännön mukaan. 

17. § Hoitokunnan jäsenten vaali

18. § Toiminnantarkastajien vaali

19. § Kokousedustajien valinta
Hoitokunnan esitys: puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidän estyneenä ollessaan erikseen nimetty hoitokunnan jäsen

20. § Kokousilmoitukset
Hoitokunnan esitys: Kokousilmoitukset Rantapohja-lehdessä, Ii-sanomat, Asemakylän ilmoitustaululla ja osakaskunnan nettisivuilla.

21. § Pyydysten merkitseminen
Hoitokunnan esitys: kalastuslain ja -asetuksen mukainen

22. § Kalastuksen valvonta

23. § Rauhoitusalueet
Hoitokunnan esitys: kalastuslain ja -asetuksen mukainen. Rajoitukset nähtävillä kalastusrajoitus.fi

24. § Kalastuslupien myyjät
Hoitokunnan esitys: nettipalvelussa www.kalakortti.com

25. § Muut asiat

26. § Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

27. § Kokouksen päättäminen

-----------------

Hoitokunnalle tuli määräaikaan 28.2.2019 mennessä 9 kpl esityksiä, jotka uuden sääntökohdan 4 mukaan:

"4 §
Osakaskunnan varsinainen kokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.
Hoitokunta voi tarvittaessa päättää ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta. Jos osakkaat,
joiden yhteenlasketut osuudet edustavat vähintään kymmenettä osaa kaikista osuuksista, sitä
määrättyä asiaa varten kirjallisesti vaativat, ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle 3 viikon
kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen pitämisestä esitettiin hoitokunnalle tai toimitsijalle.
Milloin osakaskunnan osakas haluaa osakaskunnan kokouksessa ratkaistavaksi asian, on aloite siitä tehtävä hoitokunnalle, jonka tulee tuoda asia käsiteltäväksi seuraavassa osakaskunnan kokouksessa."

 

Esitykset vuosikokoukselle 2019 ovat seuraavat:

Esitys 1: Osakaskunnan hoitokunta oikeutetaan tekemään maakauppoja (erityisesti vesijättöihin liittyen) 10 000 m2:iin asti Kuivaniemen Osakaskunnan omistamilla maa-alueilla.

ja mikäli esitys 1 ei hyväksytä, niin

Esitys 2: xx:t haluaa lunastaa noin 300 neliön vesijätön hintaan 1,2 €/m2, jolloin kauppahinnaksi muodostuu 360 euroa. Lisäksi ostaja vastaa kaikista muista kauppaan liittyvistä kuluista, joten kauppasumma tulee kokonaisuudessaan osakaskunnan käyttöön. xx:t varaavat kuitenkin oikeuden neuvotella maakaupan hinnasta osakaskunnan vuosikokouksessa, mikäli tarvetta ilmenee.

 

Esitys 3: Kuivaniemen osakaskunnan osallistuminen Kaakkuriniemen sataman rakentamiseen/muutos osakaskunnan päätökseen 1.4.2017 § 15.

Kuivaniemen osakaskunta on varannut omista rahavaroistaan 40 000 €:n avustuksen maksettavaksi Myllykankaan kyläyhdistys ry:lle Kaakkuriniemen pienvenesataman aallonmurtajan rakentamiseen.

Myllykankaan kyläyhdistys ry esittää Kuivaniemen osakaskunnalle, että osakaskunta muuttaa 1.4.2017 tehtyä päätöstä siten, että sataman aallonmurtajahankkeeseen myönnetty 40 000 euron rahoitus muutetaan osallistumiseksi Kaakkuriniemen sataman rakentamiseen koskien kaikkia sataman rakentamiseen kuuluvia asioita niiltä osin, kuin Myllykankaan kyläyhdistys ry on hankkeen/hankkeiden toteuttajana. Ehdoksi esitetään, että hankkeeseen/hankkeisiin saadaan vähintään 50 % Leader-rahoitusta.

Esitetään myös, että varatut 40 000 euroa kirjataan selkeästi kirjanpidossa erikseen Kaakkuriniemen satamaan varattuna summana ja että päätös on voimassa 31.12.2027 saakka.

 

Esitys 4: Miten toteutetaan osakkaan oikeus tutustua osakaskunnan kirjanpitoon ja muihin osakaskunnan toimitaan liittyviin asiakirjoihin ja asiakirjojen sijoittaminen muualle kuin yksityiskoteihin.

 

Esitys 5. Kuivaniemen Osakaskunnan kaikki rahat jaetaan osakkaiden kesken.

tai vaihtoehtoisesti

Esitys 6. Kuivaniemen Osakaskunta varaa rahaa kuivajokisuun väylähankkeen jatkotoimenpiteisiin ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseen 50000€. Väylähankkeen jatkotoimenpiteitä ovat jokisuun hiekkapankin ruoppaus, väylän kunnostusruoppauksen jatkotoimenpiteet väylää syventäen ja leventäen, sekä Kaikkolanrannan veneenlaskupaikan siistiminen, maisemointi ja käyttömahdollisuuksien monipuolistaminen ja parantaminen

 

Esitys 7. Selvitetään, onko hoitokunnan jäsen xx käyttänyt osakaskunnan rahoja väärin perustein ilman hoitokunnan etukäteen antamaa rahankäyttölupaa. Mikäli rahan käyttöön ei ole ollut lupaa, velvoitetaan hoitokunta perimään rahat takaisin.

 

Esitys 8: RUOPPAUS 2017 otetaan käsiteltäväksi, koska jos xx:ltä saadaan lisätietoa Hoitokunnan kokouksessa em. asiasta.

 

Esitys 9: Sihteeri / kirjanpitoon liittyvät asiat.

 

 

PDF-tiedostoEsityslista_vuosikokous_2019_final.pdf (73 kB)
Esityslista 27.4.2019
PDF-tiedostoYlimaaraiset_kysymykset_v uosikokoukselle_2019.pdf (170 kB)
Ylimääräiset asiat 2019
PDF-tiedostoHoitokunnan esitykset vuosikokouksen 201 9 ylimääräisiin kysymyksiin_15.4.2019.pdf (134 kB)
Hoitokunnan esitykset ylimääräisiin asioihin
PDF-tiedostoToimintakertomus_2018.pdf (67 kB)
Toimintakertomus 2018
PDF-tiedostoKuivajoen kutupaikkakartoitus 9.8.2018.pdf (6.0 MB)
Kuivajoen kutupaikkakartoitus 2018
PDF-tiedostoHaetut ja haunalla olevat rahoitukset_2017-2019.pdf (108 kB)
Hanketilanne 2017-2019
PDF-tiedostoHKS_yhteisetalueet2019.pdf (742 kB)
HKS yhteiset maa-alueet
PDF-tiedostoKuivaniemen Osakaskunta Tuloslaskelma_final.pdf (20 kB)
Tuloslaskelma 2018
PDF-tiedostoKuivaniemen Osakaskunta Tase 2018.pdf (14 kB)
Tase 2018
PDF-tiedostotoiminnantarkarkastuskertomus2018.pdf (546 kB)
Toiminnantarkastajankertomus 2018
PDF-tiedostoToimintasuunnitelma_2019.pdf (61 kB)
Toimintasuunnitelma 2019
PDF-tiedostoTalousarvio_2019.pdf (43 kB)
Talousarvio 2019